fbpx

Generelle forretningsbetingelser for BRIDGER ApS

Generelt 
Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Bridger ApS og kunden.

Betalingsvilkår
Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder evt. timepriser, er angivet eksklusiv moms. Sådanne udgifter opkræves hos kunden i henhold til separat opgørelse og faktura, medmindre andet er aftalt.  Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter efter reglerne i renteloven. Herudover tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. betalings-påmindelse, samt et kompensationsbeløb på 310 kr. som pålægges ved første rykker. Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Bridger ApS berettiget med en 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at opsige licensaftaler hvorefter kundens brugsret til Bridger ApS ydelser ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Bridger ApS berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at opsige indgåede licensaftaler, og restender faktura sendes.

Tilbud
Tilbud, der afgives af Bridger ApS, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for Bridger ApS medmindre andet er nævnt i tilbuddet.
Kundens forpligtelser
Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til udførelse af opgaven, til rådighed for Bridger ApS, samt meddele alle de nødvendige oplysninger der skal til, for udførelsen af opgaven. Kunden er forpligtet til at deltage i møder under forløbet, i det omfang dette måtte være nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for opgavens gennemførelse. Kunden forpligter sig desuden til at svare på beskeder, e-mails og telefonopkald fra Bridger i det omfang dette måtte være nødvendigt.

Ændringer af aftale
Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses, indeholdt i aftalegrundlaget eller tilbuddet, er Bridger ApS berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget, ligesom Bridger ApS er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejder.

Fortrolighed og persondata
Bridger ApS og dens medarbejdere har under og efter opgavens gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden, kundens kunder og kundens forretningsforhold, fortroligt. Bridger ApS påtager sig ingen konkurrence begrænsninger som følge af opgaven og er berettiget til at anvende viden af general og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhæng og ved andre opgaver. Kundens data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser, m.m. vil som udgangspunkt blive lageret i en elektronisk mappe, der er tilgængelige for øvrige medarbejdere i Bridger ApS. Oplysninger af personlig karakter er dog undtaget.
Bridger er desuden berettiget til at anvende kunden, kundens navn og kundens logo som reference, på Bridger ApS’s forskellige medier, så som: hjemmeside, sociale medier m.m, og i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

Immaterielle rettigheder
Bridger ApS har den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der kunne opstå i forbindelse med udførelsen af opgaven. Bridger ApS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsættelig. I det omfang kunden måtte blive mødt med påstand påleverede opgavens krænkelses af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholdelse Bridger ApS, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. Bridger ApS kan dog ikke gøres ansvarligt for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Opsigelse 
Såfremt Kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Bridger ApS. Opsigelse kan ske såfremt Bridger ApS ikke lever op til aftalegrundlaget eller på anden vis ikke opfylder sin del af samarbejdet. Bridger ApS er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde forinden den pågældende opsigelsesdato.

Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter en aftale indgås mellem Bridger ApS og kunden og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, pandemi, epidemi eller udbrud af virus og/eller sygdom, valutarestriktioner, oprør og uroligheder eller mangel på transportmidler, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Yderligere forretningsbetingelser for Forretningsudvikling

Fakturering
Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår er Bridger ApS berettiget til at fremsende faktura ved accept af tilbud.

Periode
Bridgers forretningsudvikling kan løbe op til 3 måneder fra opgavens igangsættelse. Såfremt forsinkelser eller udløb af perioden, skyldes kundens manglende forpligtelser vil perioden ikke blive forlænget, medmindre andet er aftalt med Bridger ApS skriftligt.

Afslutning (Skrives ind i tilbud?)
Ved afslutning forretningsudviklingsforløbet vil Kunden modtage en rapport medmindre andet er aftalt. Såfremt der ikke har været forlængelse af perioden, vil afslutningen af forløbet komme indenfor 3 måneder efter igangsættelsen. Rapporten vil blive overdraget elektronisk som PDF og opbevaret minimum i 3 måneder efter afslutningen, medmindre andet er aftalt skriftligt imellem Bridger ApS og Kunden.   

Omkostninger
Såfremt der har været omkostninger med opgaven, vil disse blive faktureret Kunden ved afslutning af forløbet.

Yderligere forretningsbetingelser for Konsulent ydelser

Fakturering
Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår er Bridger ApS berettiget til at fremsende fakturaer for udført arbejde og eventuelle øvrige udgifter, forbundet med opgaven, i den forløbne måned.

Opsigelse
Kunden kan opsige konsulentaftalen med 1 dags varsel. I tilfælde ad opsigelse er Bridger ApS berettiget til at fakturere kunden for arbejdet frem til opsigelsestidspunktet. Omkostninger og evt. øvrige udgifter forbundet med arbejdet udført for kunden vil blive faktureret Kunden. Dette inkludere evt. omkostninger til 3. part i forbindelse med evt. opsigelsesperiode.

Yderligere forretningsbetingelser for Rekruttering

Honorar
Ved godkendelse af rekrutteringsopgave faktureres kunden et opstartshonorar på 15.000 DKK eksklusiv moms, som dækker omkostninger forbundet med opstarten af rekrutteringsopgaven, så som annoncering af stillingen eller systemopsætning m.m. Ønskes der yderligere annoncering kan dette tilkøbes rekrutteringsopgaven og faktureres særskilt. Ved underskrivelse af ansættelseskontrakt mellem kunde og kandidat beregner Bridger et normalt rekrutteringshonorar på 25.000 DKK eksklusiv moms udover opstart honoraret. Honoraret faktureres umildbart efter kontraktunderskrivelse.

No-cure No-pay: Hos Bridger ApS har vi politik som betyder at du kun betaler hvis vi kan finde kandidater til opgaven. Dog faktureres udgifter til marketing (de penge der er brugt på at markedsfører stillingsopslaget hos 3.part) og evt. personlighedstests.

Afviste kandidater
Kandidater som Bridger ApS har præsenteret for kunden og som kunden ikke har udvalgt til ansættelse, har efterfølgende et tilknytningsforhold til Bridger på 12 måneder. Skulle kunden efter endt rekruttering, af egen eller 3. part ansætte en afvist kandidat, har Bridger ApS ret til at opkræve vores normale rekrutteringshonorar.

Garanti
Bridger ApS giver 3 måneders totalgaranti på ansættelsen (Medmindre andet er aftalt), således at en ny kandidat til stillingen findes uden yderligere beregning, såfremt ansættelsesforholdet, uanset årsag, ophører inden 3 måneder fra ansættelsens start. Det er vores erfaring, at vi meget sjældent får brug for at finde en ny kandidat, derfor har vi valgt som fast procedure at tilbyde vores kunder en kvalitetsgaranti, der uanset årsag, giver dig fuld sikkerhed, hvis den ansatte ikke fungerer fagligt eller personligt i stillingen. Ønskes en længere totalgaranti kan dette tilkøbes.

Andre rekrutteringsvirksomheder: Hos Bridger ApS går vi op i at vores kunder får den rette kandidat. Derfor er der ikke noget problem fra Bridger ApS at kunden brugere flere rekrutteringsvirksomheder til opgaven. Ansættes en part dog som også kommer igennem Bridger ApS anser vi opgaven for udført.

BRIDGER ApS
CVR: DK-38922904
ADRESSE: EJLSKOVSGADE 13 2.TV, 5000 ODENSE C

OPDATERET: 01/09/2020

Scroll til toppen