fbpx

Generelle forretningsbetingelser

Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Bridger ApS og kunden.

Betalingsvilkår

Kontrakt- eller aftale summen og alle priser i øvrigt, herunder evt. timepriser, er angivet eksklusiv moms. Sådanne udgifter opkræves hos kunden i henhold til separat opgørelse og faktura, medmindre andet er aftalt.  Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter efter reglerne i renteloven. Herudover tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse, samt et kompensationsbeløb på 310 kr., som pålægges ved første rykker. Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Bridger ApS berettiget med en 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at opsige licensaftaler hvorefter kundens brugsret til Bridger ApS ydelser ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Bridger ApS berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at opsige indgåede licensaftaler, og resterende faktura sendes.

Tilbud

Tilbud, der afgives af Bridger ApS, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for Bridger ApS medmindre andet er nævnt i tilbuddet.

Kundens forpligtelser

Kunden stiller alt nødvendigt og relevant materiale til udførelse af opgaven, til rådighed for Bridger ApS, samt meddele alle de nødvendige oplysninger der skal til, for udførelsen af opgaven. Kunden er forpligtet til at deltage i møder under forløbet, i det omfang dette måtte være nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for opgavens gennemførelse. Kunden forpligter sig desuden til at svare på beskeder, e-mails og telefonopkald fra Bridger i det omfang dette måtte være nødvendig

Ændringer af aftale

Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses, indeholdt i aftalegrundlaget eller tilbuddet, er Bridger ApS berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget, ligesom Bridger ApS er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejde.

Fortrolighed og persondata

Bridger ApS og dens medarbejdere har under og efter opgavens gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden, kundens kunder og kundens forretningsforhold, fortroligt. Bridger ApS påtager sig ingen konkurrence begrænsninger som følge af opgaven og er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhæng og ved andre opgaver. Kundens data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser, m.m. vil som udgangspunkt blive lagret i en elektronisk mappe, der er tilgængelige for øvrige medarbejdere i Bridger ApS. Oplysninger af personlig karakter er dog undtaget.

Bridger er desuden berettiget til at anvende kunden, kundens navn og kundens logo som reference, på Bridger ApS’s forskellige medier, såsom: hjemmeside, sociale medier m.m., og i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden

Immaterielle rettigheder

Bridger ApS har den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der kunne opstå i forbindelse med udførelsen af opgaven. Bridger ApS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang kunden måtte blive mødt med påstand på leverede opgavers krænkelser af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholdelse Bridger ApS, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. Bridger ApS kan dog ikke gøres ansvarligt for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Opsigelse

Såfremt Kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Bridger ApS. Opsigelse kan ske såfremt Bridger ApS ikke lever op til aftalegrundlaget eller på anden vis ikke opfylder sin del af samarbejdet. Bridger ApS er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde forinden den pågældende opsigelsesdato.

Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter en aftale indgås mellem Bridger ApS og kunden og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, pandemi, epidemi eller udbrud af virus og/eller sygdom, valutarestriktioner, oprør og uroligheder eller mangel på transportmidler, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Opdateret: 25-10-2021
CVR: 38922904
Firmanavn: Bridger ApS
Adresse: Holmbladsgade 72 4. tv., 2300 København S